جهت ثبت نام فرم زیر را با دقت تکمیل نمایید

اطلاعات دانش آموز

اطلاعات پدر

اطلاعات مادر

اطلاعات تکمیلی